Statut koła

 


Regulamin Uczelnianej Organizacji Studenckiej
Uniwersytetu Warszawskiego

Nazwa i siedziba Organizacji

§ 1

 1. Uczelniana Organizacja Studencka UW, zwana dalej Organizacją, działa na podstawie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, Statutu UW oraz niniejszego Regulaminu.
 1. Siedzibą Organizacji jest

Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego

Cele Organizacji i sposoby ich realizacji

§ 2

Celem Organizacji jest:

a) .Popularyzacja oraz pogłębianie dostępności informacji dotyczących bioarcheologii zarówno wśród studentów UW, jak i niższych stopniem instytucji edukacyjnych,

b) Możliwość dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego poszerzania swojej wiedzy dotyczącej osteologii szczątków ludzkich,

c) Organizowanie wykopalisk i projektów edukacyjnych dotyczących bioarcheologii

 § 3

Organizacja realizuje swoje cele poprzez:

a) Pikniki naukowe, Dni Archeologa i inne projekty naukowo-edukacyjne,

b) Realizacja indywidualnych bądź grupowych projektów członków koła pozwalająca min. na oglądanie zabytków poza granicami Polski,

c) Organizowanie lekcji edukacyjnych, badania zabytków zgromadzonych w zbiorach Uniwersytetu Warszawskiego, współpraca z Zakładem Bioarcheologii UW

Członkostwo

§ 4

Członkiem Organizacji może być każdy student Uniwersytetu Warszawskiego. O członkowstwo Organizacji może ubiegać się również doktorant UW, który uzasadni zainteresowanie realizacją jej celów.

 § 5

 1. Nabycie członkostwa Organizacji następuje wskutek uchwały Zarządu Organizacji akceptującej pisemną deklarację członkowską.
 2. Utrata członkowska następuje: na skutek uchwały Zarządu Organizacji; na skutek oświadczenia woli wystąpienia z Organizacji, podanego do wiadomości Zarządu; z powodu zgonu członka; z powodu skreślenia z listy studentów.
 3. Od decyzji Zarządu o wykluczeniu z Organizacji członek może się odwołać do Walnego Zgromadzenia Członków.

 § 6

Członek Organizacji ma prawo do:

 1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Organizacji,
 2. udziału w pracach Organizacji, korzystania ze wszystkich urządzeń, obiektów i stwarzanych przez Organizację możliwości,
 3. używania odznak i znaków Organizacji, a także jego reprezentowania na wszelkich imprezach i spotkaniach o charakterze nie kolidującym z celami i filozofią działania Organizacji,
 4. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Organizacji.

§ 7

Do obowiązków członków należy:

 1. aktywne uczestniczenie w pracach i realizacji celów Organizacji,
 2. stosowanie się w swojej działalności do uchwał oraz wytycznych władz Organizacji,

Władze Organizacji: powoływanie, odwoływanie, kompetencje

 § 8

Do władz Organizacji należy:

 1. Walne Zgromadzenie Członków,
 2. Zarząd.

 § 9

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

 1. uchwalanie i zmiany Regulaminu Organizacji,
 2. wybór Prezesa, a na jego wniosek innych członków Zarządu,
 3. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu,
 4. podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Organizacji,
 5. rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez członków Organizacji.

 § 10

 1. Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez prezesa Zarządu Organizacji co najmniej raz w roku oraz na żądanie co najmniej połowy członków Organizacji.
 2.  W Walnym Zgromadzeniu Członków uczestniczą wszyscy członkowie Organizacji.

§ 11

Walne Zgromadzenie Członków podejmuje decyzje większością bezwzględną głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych.

§ 12

Zarząd Organizacji składa się z prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika oraz innych członków jeżeli Walne Zgromadzenie Członków tak postanowi.

§ 13

Kadencja Zarządu trwa jeden rok.

 § 14

Zarząd podejmuje decyzje większością głosów swoich członków we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków.

 § 15

 1.  Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu oraz reprezentuje Organizacje na zewnątrz.
 2.  Prezes Zarządu w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku składa Rektorowi coroczne sprawozdanie z działalności Organizacji za rok poprzedni.
 3.  Prezes Organizacji zobowiązany jest przedkładać Rektorowi wszelkie zmiany w Regulaminie Organizacji, zmiany we władzach Organizacji, i aktualny wykaz członków Organizacji.
Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s